Chữ ký số cho cá nhân, cá nhân thuộc TCDN

Trang chủ / Bảng giá / Chữ ký số cho cá nhân, cá nhân thuộc TCDN

BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI

BẢNG GIÁ CHO CÁ NHÂN,  CÁ NHÂN THUỘC TCDN ĐĂNG KÝ MỚI

Đơn vị tính: Việt Nam đồng (VND)

Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm
Giá dịch vụ 450.000 750.000 1.350.000
Token 500.000 500.000 0
Giá trước thuế 950.000 1.250.000 1.350.000
VAT 95.000 125.000 135.000
Tổng thanh toán 1.045.000 1.375.000 1.485.000

 

BẢNG GIÁ GIA HẠN

BẢNG GIÁ CHO CÁ NHÂN,  CÁ NHÂN THUỘC TCDN GIA HẠN

Đơn vị tính: Việt Nam đồng (VND)

Thời gian sử dụng 1 năm 2 năm 3 năm
Giá dịch vụ 450.000 750.000 1.350.000
Token 0 0 0
Giá trước thuế 450.000 750.000 1.350.000
VAT 45.000 75.000 135.000
Tổng thanh toán 495.000 825.000 1.485.000

Tin liên quan